ส่วนประกอบสำคัญของ Innovation และประเภทต่างๆ

Innovation-in-protoneurope

Innovation หรือนวัตกรรม หมายถึงแนวคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการทำงานให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยInnovation สามารถแบ่งลักษณะออกได้ดังนี้

  • Radical Innovation (นวัตกรรมใหม่แบบสิ้นเชิง) หมายถึงการนำสิ่งใหม่เข้าสู่สังคมโลก เป็นเหมือนการเปลี่ยนค่านิยม หรือความเชื่อเดิมๆ ไปโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิง ที่เกิดขึ้นในโลก เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่ง ที่ทำลายค่านิยมแบบเดิมๆ ในการจำกัดข้อมูลข่าวสาร ซึ่งนวัตกรรมของอินเตอร์เน็ตนี้ช่วยทำลายค่านิยมเดิมๆไป อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าการจะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารแต่ละอย่าง จะไม่ถูกจำกัดเหมือนก่อนหน้านี้แล้ว เราสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งสะดวก ประหยัดเวลา และทันใจ แถมยังมีความหลากหลายของข้อมูลอีกด้วย
  • นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ๆ โดยการใช้ความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ ที่มีการคิดค้นอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดจึงเป็นในลักษณะของการสะสมการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ซึ่งนวัตกรรมลักษณะนี้จะพบได้ทั่วไปมากกว่านวัตกรรมใหม่แบบสิ้นเชิง

ส่วนประกอบของ Innovation

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆ ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความต้องการหรือความปรารถนาใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนักวิชาการ ผู้บริการ พนักงาน หรือแม้แต่คนทั่วๆไป จะมีการคิดและทำสิ่งใหม่ๆขึ้นอยู่ตลอด บางครั้งก็ทำไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว ซึ่งองค์ประกอบหลักของการจะนำมาสู่นวัตกรรมมีดังนี้

  1. Problem เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ก็จะมีการแก้ไข หรือจัดการด้วยวิธีต่างๆ อาจจะแก้ด้วยวิธีการเก่าๆ หรือบางครั้งก็มีการสร้างวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาแก้ปัญหา จนทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา
  2. Improvement การปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม บางครั้งเราอาจจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ได้ แต่บางครั้งเรากลับรู้สึกว่าต้องปรับปรุง หรือทำให้มันดีกว่าเดิม จนกระทั่งเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น เพื่อปรับปรุงสิ่งเดิมที่ดีอยู่แล้ว ให้ดีไปกว่าเดิม
  3. Knowledge management-KM การจัดการความรู้ เมื่อเรามีการจัดการความรู้ที่ดี จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้ง่ายขึ้น การจัดการความรู้มีส่วนอย่างมากที่จะทำให้เราเห็นช่องทางที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างโดดเด่น แตกต่าง และน่าดึงดูดใจ

ประเภทของ Innovation

เราสามารถแบ่งประเภทของนวัตกรรมออกได้ 2 ประเภทดังนี้

  • Product Innovation คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นในเชิงพาณิชย์ขึ้นมาแบบใหม่ๆ ในตลาด ซึ่งสามารถแยกออกได้อีก 2 ประเภทคือ นวัตกรรมแบบtangible product คือสามารถที่จะจับต้องได้ เช่น นวัตกรรมรถยนต์รุ่นใหม่ โทรศัพท์ใหม่ๆ ส่วนนวัตกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ (intangible product) เช่น การบริการต่างๆ ธุรกรรมการเงิน เป็นต้น
  • Process Innovation เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับของกระบวนการ หรือวิธีในการผลิตสินค้าและบริการให้มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม