Reports

รายงานอย่างเป็นทางการ

คุณจะพบว่าภายใต้หัวข้อรายงานนี้เป็นรายงานอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับการบริหารงานของสมาคมฯ จากสมัชชาคณะกรรมการบริษัท และจากคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจำปีจากการสำรวจผ่านเอกสารและตำแหน่งภายในสมาคม

นอกจากนี้คุณยังได้พบกับการสำรวจประจำปีและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ในยุโรปและตำแหน่งงานภายในของสมาคม