About ProTon Europe

ProTon Europe เป็นสมาคมในภาคพื้นยุโรปแห่งสมาคมการถ่ายทอดความรู้แห่งชาติ ที่เชื่อมโยงกับเหล่ามหาวิทยาลัยและองค์กรที่วิจัยสาธารณะ โดยสมาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2003 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปและได้ทำการสนับสนุนด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์หลักตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งโครงการ ProTon Europe คือการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทางสังคม โดยได้รับเงินทุนในการพัฒนาทั่วทั้งยุโรปจากประสบการณ์และทักษะของมืออาชีพที่ทำงานในด้านนี้ ที่ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 160 คนในองค์กรมาถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรของ ProTon Europe ออกไปกว่าเกือบ 600 มหาวิทยาลัยและองค์กรด้านการวิจัยของประชาชนทั่วยุโรป